سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامى 
محقق 
1999/03/21 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی  
محقق 
2004/03/20 
2006/03/21 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامى 
راهنما و مشاور 
 
 
راهنمایی و مشاوره درسی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامى 
داورى 
2004/09/22 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
محقق 
1995/03/21 
1996/03/20 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام حسن(ع)(حزب الله) 
محقق 
1996/03/20 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مدرسه علمیه امام خمینی(ره) 
مدرس 
2004/09/22 
ادامه دارد 
--- 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
محقق 
1995/03/21 
1996/03/20 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام حسن(ع)(حزب الله) 
محقق 
1996/03/20 
1997/03/21 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی  
محقق 
2004/03/20 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی 
استاد راهنما و مشاور 
 
 
راهنمائی و مشاوره 
تدریس 
مدرسه علميه امام خمينی (مركز جهانى..) 
مدرس 
2004/09/22 
 
-----