سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامى 
محقق 
1378/01/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی  
محقق 
1383/01/01 
1385/01/01 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامى 
راهنما و مشاور 
 
 
راهنمایی و مشاوره درسی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامى 
داورى 
1383/07/01 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
محقق 
1374/01/01 
1375/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام حسن(ع)(حزب الله) 
محقق 
1375/01/01 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مدرسه علمیه امام خمینی(ره) 
مدرس 
1383/07/01 
ادامه دارد 
--- 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
محقق 
1374/01/01 
1375/01/01 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام حسن(ع)(حزب الله) 
محقق 
1375/01/01 
1376/01/01 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی  
محقق 
1383/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی 
استاد راهنما و مشاور 
 
 
راهنمائی و مشاوره 
تدریس 
مدرسه علميه امام خمينی (مركز جهانى..) 
مدرس 
1383/07/01 
 
-----