تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
علوم سیاسی  
باقر العلوم (ع) 
 
دکترا 
 
----- 
----- 
 
لیسانس 
1375 
علوم سیاسی 
دانشگاه باقرالعلوم (ع) 
 
سطح 3