دولت کار آمد در گفتمان سیاسی کشور
51 بازدید
محل نشر: فصلنامه گفتمان نو ش سوم چهارم زمستان 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی